अनुभव

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

अनुभव

विजया केळकर
         अनुभव

     नळाच्या रांगेत घागर धरून,झिंज्या पिंजारून
     उभी एक पोर गुडघ्यावरचा स्कर्ट वर करून
    सरकली पुढे इतर घागरी मागे सारून, वाकून
    विमानाचे लॉकेट, विमानतळावर आणून ||

    टपडीवरची पानपट्टी हातात धरून
    टवाळ पोरं बघत राहिली तोंड वासून
    तशी मुद्दाम आळस देते हात वर करून
   लाळघोट्यांची बाभळीची काडी गळली तोंडातून ||

   बाप्याने अस्तन्या वर करून मांडी ठोकली
   बायल्याने ' आग, बया बया ' हाक दिली
   चौकटी लुंगी, चौकटी बुशशर्ट फिदी फिदी हसले
   चौकस  'ती ' जागची मुळीच नाही हलली ||

  एक नवी मिसरूड डोळा फाडून
      बादली पुढे करू लागली
  नवी ' जान ' मागे सरकू लागली

  निबर जुनी झाली होती जबर, क्रूर,सावध
  तिनं कवळी कळीनेली दूर,
          होऊ न देता पारध ........... ||

            विजया केळकर ____
\
Loading...