कविता ॥ सलमान करतो ती स्टाईल ॥

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता ॥ सलमान करतो ती स्टाईल ॥

Siddheshwar Vilas Patankar

सलमान करतो ती स्टाईल

त्याने चड्डी घातली काय

नि तो उघडा फिरला काय

कुणीच काय बी बोलायचं नाय

सलमान हाय भाय त्यो सलमान हाय

बोलायचं काय बी काम नाय ॥

जिथं तिथं असतो त्याचाच बोलबाला

इथं कोण इचारतंय आम्हाला

साधं कुत्रं ओळखत नाय साला ॥

मी पण एकदा अंगावरती  

नाव कोरलं सल्लू

शर्ट काढूनि फेकून दिलं

नि बाहेर पडलो हल्लू ॥

वाटलं कोणतरी आयटम साली

बोललं हन्नी हन्नी

बोलताक्षणी फिरवू तिला गल्लीबोळी वन्नी

च्यामायला फिरून चटकून गाव हुंगलं

नाय भेटली कुणी मन्नी , मला नाय भेटली मन्नी ॥

चकरा मारून चक्कर आली

बसलो झाडाला टेकून

तेरे नामची गाणी म्हटली

माझी खबर घरात गेली ॥

बाप माझा शोधात हाय

हे सांगत आला टिल्लू

धरणीकंप त्यो झाल्यावानी

जमीन लागली डुल्लु

अंगावरचं सल्लू जाउनी

लिहून घेतलं म्या " पिल्लू "

दादा, लिहून घेतलं म्या " पिल्लू " ॥सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास