हे फक्त #त्यांच्यासाठी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हे फक्त #त्यांच्यासाठी

Shashank kondvilkar
हे फक्त #त्यांच्यासाठी"

माझ्या 'चुका' मलाच सांगा..
दुसऱ्यांना सांगणे 'व्यर्थ' आहे,
चुका तर मलाच सुधाराव्या लागतील..
तसं ही 'निंदा' करण्यात जगाचा 'स्वार्थ' आहे.

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

मेरी गलतिया मुझेही बताओ..
दुसरोंसे केहना फिजूल हैl
गलतीया तो मुझे ही सुधारनी है..
वैसे भी निंदा करना दुनिया का वुसुल हैl

#skshashank
#शशांककोंडविलकर

Shashank kondvilkar