दुनियेची रीत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

दुनियेची रीत

Shashank kondvilkar
कित्येकदा खाली पडलो..
कुणीच उचलण्यासाठी आलं नाही;
थोडंसं उडण्याचा काय प्रयत्न केला..
जराही पाडणा-यांची कमी झाली नाही.
Shashank kondvilkar