॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

Siddheshwar Vilas Patankar


आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय

मी तोच तिच्यासंगे लपाछुपी खेळणारा

मी तोच जो तिच्यासाठी कधी हत्ती कधी माकड बनणारा

आज तिच्या अनोळखी नजरांमुळे, छाती भरून आलीय ॥

आठवतंय तुला का ? तो बांधलेला झुला

खिळा मारताना झाला हात रक्ताळेला

तू दुडूदुडू धावलीस लेप शोधण्यासाठी

तुझी तळमळ बघुनी , धरली जखमेस खपली ॥

तुला काय देऊ नि तुला कुठे ठेवू ?

दिनरात होतो मी मग्न विचारात

तू दृष्टी तू सृष्टी या दिन नेत्रांची

असा काय अपराध घडला कि पडलो अंधारात ॥

मी बाप कि पाप , हा प्रश्न आता पडतो

तुझ्या आठवणीने आता कंठही सुकतो

नको बाळा नको वागू अशी तू माझ्याशी

तुझ्या वाणीस हे कान तळमळलेले,

पुन्हा बोल "बाबा" , ये जवळी उशाशी ॥


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

viru
nice one
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thank you very much Mitraa..

Regards

Patankar
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

swaraa
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
kharach chaan kavitaa aahe. dole bharun aale . baabaanchi khup kup aathavan yete aahe.

swaraa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

Vrushali
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Kharach bhavanik kavita aahe
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मॅडम
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by swaraa
धन्यवाद मॅडम
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास