तुरीची डाळ अन तुरीची चपाती

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुरीची डाळ अन तुरीची चपाती

Siddheshwar Vilas Patankar
तुरीची डाळ अन तुरीची चपाती

तुरीची भाजी अन तुरीचा भात

काय करू सरकारा, तूच सांग आता

विकलं नाय गेलंय अन एवढं पिकलंय दारात ॥

किती किती म्हणून विनवण्या केल्या

नको तेव्हढी ती काढली वरात

विरोधी पक्षांना खुराकच मिळालंय

त्ये मस्त गिळतायत तुपात ॥


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C

पाटणकर सिद्धेश्वर विलास