याला जीवन ऐसे नाव

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

याला जीवन ऐसे नाव

Shashank kondvilkar
"याला जीवन ऐसे नाव"

पाण्याचा एक 'थेंब' जर 'वातीवर' पडला;
तर 'दिवा' ही निट जळत नाही,
मनाला 'संशयाचा' गंध चढला;
तर 'जीवन' काय हेच कळत नाही...

करार 'सावलीचा' जेव्हा..
होतो रखरखत्या 'उन्हाशी';
पाझरणा-या 'डोळ्यांचा'..
मग खेळ भाबड्या 'मनाशी',

'ओळखीची' सोबत..
मिळते अनोळख्या 'वळणाशी';
'पाऊलवाट' गुरफटताना..
तक्रारीचा संभ्रम 'वा-याशी',

खरंच 'नियतीचं' गणित..
कधी 'सांधता' येत नाही;
जीवन म्हणजे 'उत्तरच' हो..
पण 'प्रश्न' मांडता येत नाही,

पाण्याचा एक 'थेंब' जर 'वातीवर' पडला;
तर 'दिवा' ही निट जळत नाही,
मनाला 'संशयाचा' गंध चढला;
तर 'जीवन' काय हेच कळत नाही.

- शशांक कोंडविलकर

Shashank kondvilkar