चारोळी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

चारोळी

मनीषा
बरेच काही राहुनी गेले
   हसायचे, जगायचे,
चह-यावरच्या मुखवट्याला
  आता,फक्त रंगवायचे...