प्राक्तन

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

प्राक्तन

Shashank kondvilkar
#प्राक्तन.. #प्रारब्ध.. #destiny.. #predestination

देव जाणे कुठले गुन्हे झाले हातून..
की 'आकांक्षाच्या' वयात 'अनुभवचं' ठोस मिळाले
अनुभवांतून प्रगल्भ झाली दुःखाची मिमंसा..
आणि 'नवीन दुःखच' जून्या दुःखांवरचे 'डोस' कळाले

- शशांक कोंडविलकर


Shashank kondvilkar