अंतिम सत्य

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

अंतिम सत्य

Shashank kondvilkar
'अंतिम सत्य'

खरं सांग काय मिळवलं इथं,
जे हरवण्याची भिती बाळगतो रे 'जीवा'..
तू गेल्यावर दोन आसवं गाळेलं ही 'दुनिया'
आणि फायद्यासाठी शोधेल पुन्हा नवाकोरा 'दुवा'

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar