स्वागत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

स्वागत

विजया केळकर
       स्वागत
  शिशिर सरता सरता सांगे वसंताशी
  बर का नीट कर सृष्टीशी
  अन बहरला कि रानी-वनी
  पिका गानाची घाली मोहिनी
  गुलमोहरा दिली लाल वसनं
  बहावा वर लाविली पिवळी केतनं
  मधुरा फळांची परीक्षिती कोण कोण?
  रावे नि सारे खग गण
  आली आली चैत्रगौर
  नवरात्रीच्या तृतीयेस माहेरी
  नवरात्रीत जागवा नवदुर्गा नि अंबिका
  गालात हसली रेणुका
  उधळा उधळा मोगरा न सुगंधी फुले
  नि ती उधळील सुवर्णफुले
  सौख्यासिंधू च्या लहरी या लहरी
  स्पर्शल्या मनास, चढल्या शेखरी ...

           विजया केळकर___