आयुष्य

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आयुष्य

Shashank kondvilkar
#आयुष्य.. #life.. #lifespan.. #जीवन आयुष्य ही किती विचित्र म्हणायचं.. हसू लागलो की लोकं जळतात, आणि शांत राहण्याचा प्रयत्न केला.. तर संशयाच्या माना वळतात. - शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar