व्यथा दुःखाची

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

व्यथा दुःखाची

Shashank kondvilkar
"व्यथा दुःखाची"

माणसांच्या या गर्दीमध्ये..
फक्त याच गोष्टीचं रडणं आहे,
'दुःख' स्वतःचं असेल तर 'मार्मिक'..
आणि इतरांचं मात्र 'खेळणं' आहे.


- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar