मनोगत

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मनोगत

विजया केळकर
            मनोगत
पावसाच्या सरीला चिंब भिजायचं आहे
 लाटांना सागराचा तळ गाठायचा आहे
  हातांना हातचं सोडायचं आहे
   स्वप्नांना गाढ झोपायचं आहे
    डोळ्यांना एकमेकांना भेटायचं आहे
    चंद्र किरणांना खिडकीच बंद करायची आहे
     लेखणीला पानांना फाडायचं आहे
      विचारांना विचार करणे बंद करायचं आहे
       रात्रीला काळरात्र बनयाचं  आहे
        निद्रेस कायमचं ठाण मांडायचं आहे
         शहाणपणास वेडे व्हायचं आहे
          भक्तीला ज्ञान व वैराग्या शिवाय जगायचं आहे
                 विजया केळकर ___
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: मनोगत

Sunil Samant
छान