॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥

Siddheshwar Vilas Patankar


मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो

प्रयत्न केला , तरी नाही आठवले

तेव्हापासून आतापर्यंत मी प्रत्येक सुखाला

माझ्या कॅमेऱ्यात साठवले ॥

मला माहीत नाही, असे का होते

मी सुखी असतो तेव्हापण

अन दुःखात रडत असतो तेव्हाही

हे साठवलेले सुखद क्षण बघून, अजून रडायला येते ॥

ह्या आठवणी जरी च्छान असल्या

तरी किंमत त्यांची , साठवलेली माणसं ठरवतात

फोटोतलं कुणी एकजरी जवळ नसेल

त्यांच्या आठवणी अजून बेचैन करतात ॥

इतरांना त्याची किंमत नसते

त्यांच्यासाठी ती फक्त तसबीर असते

आपण मात्र हरवतो त्या दृश्यात

बाहेर फक्त आपले शरीर असते ॥


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥

Sheetal sawant
Khupch chaan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
Thanks a lot.

Regards

Patankar
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास