धन्यवाद

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

धन्यवाद

Ravindra Kamthe
नमस्कार, माझे eSahity समूहाला खूप खूप धनयवाद.
आपला स्न्रेहांकित, रविंद्र कामठे पुणे
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: धन्यवाद

Sunil Samant
धन्यवाद रविंद्रजी. नियमित भेट देत रहा. मित्रांना सांगा. आणि आपल्याला आवडलेल्या पुस्तकांच्या लेखकांना कळवत जा