.. बाकी मी मस्त आहे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

.. बाकी मी मस्त आहे

Shashank kondvilkar
"बाकी..मी मस्त आहे "

बुजरेपणात आता, उत्तुंग कोडगेपणा जास्त आहे..
तशी आहे तुझी कमी थोडी, पण बाकी मी मस्त आहे!

कोंडतो कधी श्वास थोडासा, एकटेपणाच्या भीतीने..
त्यावरही solution म्हणून, उप-यांची उत्स्फुर्त गस्त आहे..
तशी आहे तुझी कमी थोडी, पण बाकी मी मस्त आहे!

बंधन नाही तसे कुणाचे, हवे ते कराया मोकळा मी..
फक्त सल तुझ्या आठवांची, ती ही.. जरा जास्त आहे..
तशी आहे तुझी कमी थोडी, पण बाकी मी मस्त आहे!

आता पुर्वी सारखी झोप नसते अगदी छान निसंकोंचाची..
ते ही बरंय म्हणा, भलत्या स्वप्नापासून सुटका.. उतारवयात रास्त च आहे..
तशी आहे तुझी कमी थोडी, पण बाकी मी मस्त आहे!

एक दिवस बनेनच राख मी, मातीच्या मिलनाची..
तेव्हा तुला कळेल, आर्तता रित्या क्षणाची विरहात Vast आहे..
तशी आहे तुझी कमी थोडी, पण बाकी मी मस्त आहे!

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar