दर्पण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

दर्पण

Shashank kondvilkar
http://newthodasmanatala.blogspot.in/2017/03/blog-post_6.html?m="दर्पण"
"दर्पण"
'जख्मी' तर आज ही 'नजरा' होतात..
जेव्हा कोणी बघून ही 'दुर्लक्षीत' असल्याचं भासवतं,
'दर्पण' आज ही पकडलं जातं देहाची 'लाच' घेताना..
हृदयात यातना असूनही चेह-यावर विनाकारण हसवतं.

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar