अबाधीत सत्य

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

अबाधीत सत्य

Shashank kondvilkar
"अबाधीत सत्य"

जगात दोन गोष्टींचा अंत नसतो,
देवाच्या कथा आणि आयुष्याच्या व्यथा..
भले कुणाचं भलं करणं जमत नसलं,
तरी आपल्या भल्यासाठी शोधत असतो..
आपण रोज नवा त्राता.

- शशांक कोंडविलकर
💐💐🌸🌸💐💐

ब्लॉकस्पॉट लिंक

http://newthodasmanatala.blogspot.in/2017/03/blog-post_4.html?m=1


For more pls visit my Facebook page

https://www.facebook.com/थोडेसं-मनातलं-एस-के-829711563768315/
Shashank kondvilkar