जगाचं सुत्र

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

जगाचं सुत्र

Shashank kondvilkar
"जगाचं सुत्र"

सारं काही मनासारखं घडलं असतं तर,
जिंकण्याची 'ईर्षा' ना हरण्याची 'नड' असती..
जर हरवण्याची 'भीती' आणि मिळवण्याची 'खोड' नसती,
तर ना भक्तीची 'मिती' ना ईश्वराची 'ओढ' असती!

- शशांक कोंडविलकर


Shashank kondvilkar