आठवण जर आली तर...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आठवण जर आली तर...

Shashank kondvilkar
 आठवण जर आली माझी ...

 

प्रेमाच्या सप्ताहात आठवण  कशी विसरून चालेल ...

प्रत्येक वेळी त्याचीच बाजू का समजून घ्यायची

कधीतरी तिलाही समजून घेतलं गेलं पाहिजे ना.... 

 
Shashank kondvilkar