वाटचाल

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

वाटचाल

विजया केळकर
     **                 वाटचाल             **

     दिवसभराची  वाट-चाल काळवंडली निशा
     काळोखातून प्रवास करत उजळली उषा

     धडोतीच्या वस्त्राच्या झाल्या चिंध्या कशा?
     उब देती चिंध्यांच्या गोधड्या सुबकशा

     ज्योत तेवेल .. प्रकाशाची आशा
     काजळीच्या काळजीत तेवते निराशा

     जीव जन्मतो लादून मृत्युच्या आयुष्या
      जाणतो अजाणता आपल्या भविष्या

     जळी मीन असा कोरडा कसा?
      प्रपंच जाळ्यात मनावर कोरालाहाच ठसा

      पिऊन पाण्यास तरंगतो जसा
      पावेल देव, पावेल असा .............

                                 विजया केळकर ___
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: वाटचाल

siddheshwar
nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: वाटचाल

विजया केळकर
In reply to this post by विजया केळकर
Sidheshvar
            नमस्कार, आणि धन्यवाद  प्रतिसादासाठी
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: वाटचाल

विजया केळकर
In reply to this post by विजया केळकर
Siddheshwar,
    sorry for spelling mistake