तु

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तु

Sangieta
शब्दांमधला ओलावा तुझा..
स्पर्शातल प्रेम तुझ...
प्रचंड चिडून ही विरघळून जाण माझयात तूझ..
माहित आहे मला....
न बोलता सगळ काही बोलून जातोस...
शब्दानचा आधार लागत नाही तुला...
...संगीता..