दिल-वील प्यार-व्यार

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

दिल-वील प्यार-व्यार

Shashank kondvilkar
"दिल-विल प्यार- व्यार"

जेव्हा प्रेम काय माहित नसतं..
तेव्हा सगळीकडे प्रेमाचा भास होतो,
आणि प्रेमात पडल्यावर कळतं..
साला प्रेमातही त्रास होतो.

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar