त्याचं तीचं नातं

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

त्याचं तीचं नातं

Shashank kondvilkar
"त्याचं तीचं नातं"

तो 'वणवा' झाला की ती 'नीर' होते..
त्याच्या 'काळजीचा' ती 'धीर' होते,
तो ही 'समजून घेतो' जेव्हा ती 'गंभीर' होते..
मला वाटतं अशातूनच 'प्रेमाची बाजू' खंबीर होते.

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: त्याचं तीचं नातं

Vidula
Khupach chaan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: त्याचं तीचं नातं

विजया केळकर
In reply to this post by Shashank kondvilkar
चार ओळीच पण खूप खूप छान

''ती लाडाची मैना होताच
         तो गोडबोल्या ' कीर 'होतो ''
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: त्याचं तीचं नातं

Shashank kondvilkar
खूप खूप आभारा
Shashank kondvilkar