स्वयंसिध्दा

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

स्वयंसिध्दा

विजया केळकर
                        भाग्यश्री

    भाळीची चंद्रकोर अमोल ठेवा
    आकाशीच्या चंद्रकोरीसवाटावा हेवा

   ग्वाड रुपडं अति देखणं
   मनमोराचे थुईथुई  नाचणं

   यजमान फाकडा ,नथीचा आकडा
   व हिरवा चुडा ,जो तो पाही होऊन वाकडा

   श्रीदेवी सम मुखकमळ हासरे
   जली कमळ डोलणेच  विसरे

 आगळे काळे मणी, खोप्यावर शेवंतीची वेणी
बकुळीहार, तोडे,वाकी ल्याली ऐसी मोजकीच लेणी

   पदर सावरून पाऊलउचली हलके हलके
   पण चाळ होती वाचाल अन डोळे बोलके

   टेकले बोट हनवटीवर, नवलाने पाही आई
   वदे== हे राजसबाळे , स्वयंसिध्दा हो माझे बाई

                                                विजया केळकर __


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: स्वयंसिध्दा

विजया केळकर
चुकून पुन: पोस्ट केली गेली ,क्षमस्व