कधीतरी असे मन

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कधीतरी असे मन

bajirao pandav
धडधड हृदयाचे ठोके
                    कसे वाढतात
ताठरलेल्या डोळ्यांत
                  आश्रु कसले जमतात
भिरभिरणार्या पायात
                   जडत्व कसले येते
कधीतरी मन असे कासावीस होते!!

वाक्यांतले शब्द कधी
                    उंचउंच उडतात
जिभेवर आले शब्दतरी
               का ओठावरीच विरतात
एकांती ही शांतता का
                 मना चिरत जाते
कधीतरी मन असे कासावीस होते!!!!

आठवांचे झरे असे
                 खळाळुनी वाहतात
मस्तावल्या हत्तीसारखे
                  डोंगराला भिडतात
कधी मन खोल दरीत
                   धबधबा बनते
कधीतरी असे मन कासावीस होते
बाजीराव©
baji