संकट

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

संकट

Manisha Kasar
संकटांना कधी कंटाळायच नसते
त्याला सामोरे जायचं असते.
कूणी नावं ठेवली तरी थांबायचं नसते
आपलं काम चांगलच करायचं असते.
अपमानाने कधी खचायचं नसते
जिद्दीने बळ वाढवायचं असते.
निराश मुळीच व्हायचं नसते
चैतन्य सदा फूलवायचंअसते.
पाय ओढले म्हणून परतायचं नसते
पूढे पूढेच धावत जायचं असते.
लोकनिंदेला कधी घाबरायचं नसते
आपलं धैर्य दाखवायचं असते.
जीवनात करण्याजोगे खूप असते
पण आपलं लक्षच तिकडे नसते
म्हणूनच
प्रेमाने मन जिकायचं असते
प्रेमात लहान थोर मानायचं नसते.