दत्तात्रय प्रसाद मिळावा

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

दत्तात्रय प्रसाद मिळावा

विजया केळकर
        द   दवबिंदुचा अरुणोदयी भरून आला ऊर-ऊर
      त्ता   ताठ उभे सूर्य स्वागता राहूया या प्रयत्नात  चूर-चूर
       त्र    त्रयस्था सारखे रहाणार नाही दूर-दूर
       य    यत्न वाया जाणार! ही हूर-हूर
       प्र    प्रयत्न विफल ठरलेच ,निसर्ग ही क्रूर-क्रूर
      सा    सात रंगाच्या किरणाने उडविले त्यास भुर्र्भूर
       द     दवाने आता धुक्याच्या रूपाने पसरला धूर-धूर
      मि     मित्राचा बदलला मग नूर-नूर
   ळा(ला )   लाल लाल होण्या तो आतुर-आतुर
       वा     वाटू लागले दवाला सोडावी कुर-कूर
             दत्तात्रय प्रसाद मिळावा....
                         लावावा दत्त दत्त हा सूर-सूर

                                            विजया केळकर___
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: दत्तात्रय प्रसाद मिळावा

vilas
Gurudev datt...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: दत्तात्रय प्रसाद मिळावा

विजया केळकर
असाच प्रतिसाद रुपी प्रसाद मिळावा