स्वयंसिद्धा

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

स्वयंसिद्धा

विजया केळकर
       भाळीची चंद्रकोर अमोल ठेवा
       आकाशीच्या चंद्रकोरीस वाटावा हेवा

       ग्वाड रुपडं अति देखण
       मनमोराचे थुईथुई नाचणं

       यजमान फाकडा , नथीचा आकडा
       व हिरवा चुडा ,जो-तो पाही होऊन वाकडा

       श्रीदेवी सम मुखकमळ हासरे
       जली कमळ डोलणेच विसरे

       आगळे काळे मणी, खोप्यावर शेवंतीची वेणी
       बकुळीहार , तोडे , वाकी ल्याली ऐसी मोजकीच लेणी

       पदर सावरून पाऊल उचलीहलके हलके
       पण चाळ होती वाचाळ अन डोळे बोलके

       टेकले बोट हनवटीवर, नवलाने पाही आई
      वदे ===हे, राजसबाळे, स्वयंसिद्धा हो माझे बाई .....

                                 विजया केळकर ____
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: स्वयंसिद्धा

Siddheshwar Vilas Patankar
मार्गशीर्ष सारख्या पवित्र महिन्यामध्ये आज हे असं वर्णन वाचून धन्य झालो ..... सुंदर वर्णन शब्दबद्ध केले आहे ...


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: स्वयंसिद्धा

विजया केळकर
    ---/\---  नमस्कार आणि धन्यवाद ,
             श्री गुरुदेव दत्त