।।हसणारा चेहरा।।

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

।।हसणारा चेहरा।।

डॉ. सतिष पिंगळे
हसणारा चेहरा हसतच असतो
त्याच्या मागच मन कोणाला कळतच नसत।
सैरावैरा मन पळतच असत
तेल संपत आलेल्या दिव्यासारख जळत असत।
सायंकाळच्या सुर्यासारख ढळत असत
विचार मनात घोळता घोळता अवकाशाच्या पोकळीत विरलेल असतात।
डोळ्यातले अश्रू मनातच ढाळत असत
ओठातले शब्द मनातल्या मनात बोलत असतो।
शरीर सुंदर हिरवळीवर नाचत असत
मन मात्र चिखलात रुतलेल असत।
पाषाणा सारख शरीर अश्रूंच्या विहिरीत भिजलेल असत
गालावरच हसु मात्र फुलतच असत।