कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
या अशा संध्याकाळी
तो अचानक येतो
हात धरूनी माझा
तो अंगणात नेतो


लख्ख प्रकाशात उजळूनी
तो कडकड नाद करतो
वाऱ्याशी सलगी करूनी
तो तुषार उधळूनी जातो


कित्येकदा माझ्यासवे
तो लपंडाव खेळतो
स्वतःस पुरता विसरुनी
तो मला चिंब भिजवतो
प्रणव प्रभू