कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

या अशा संध्याकाळी
जेव्हा आभाळ भरून येतं
तेव्हाच मनाचं मनाशी
नात तयार होतं


थंड वाऱ्याची झुळूक
अंगावरून मोरपीस फिरवून जाते
तेव्हाच तेजाची तिमिराकडे
वाटचाल सुरु होते


एखादी भावना
हृदयातून डोळ्यात येऊ पहाते
तेव्हाच मनात चाललेल्या वादळामुळे
जाणीव नाहीशी होते


हे चित्र रंगवताना
पाऊस सुरु होतो
तेव्हाच एखादा नवीन क्षण
आठवण बनून जातो
प्रणव प्रभू