कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

जस आलं तस गेलं
हे वळीवाच वारं
किती आवरलं तरी
नाही होत त्याला थार


कधी वैशाख पेटला
कधी श्रावण वाटला
ऊन पावसाच्या खेळामध्ये
सारा डाव विस्कटला


थेंब थेंब जीरवत
माती हि तहानली
तुझी वाट पाहताना
दिसा स्वप्न मी पाहिली


किती वाट तुझी बघू
नाही रहावत या घरात
सांग ना रे आता बाबा
कधी येशील जोरात
प्रणव प्रभू