कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

कठीण आहे जगण म्हणता म्हणता
अजून एक दिवस सरला
नक्की कठीण काय याचा शोध घेत घेत
प्रश्न मात्र वीरला


आनंदातलाही आनंद हळू हळू
दुःखाच्या वाटेवर चालला
सुखाचा क्षण शोधता शोधता
दुःखाचा डोंगर मोडला


संकटाचा विचार करता करता
घाम डबडबून फुटला
संकटाशी लढता लढता
जीव भांड्यात पडला


काय कठीण अन काय सोपे
हे ठरवणारे आपण कोण ?
ज्याने जग दाखवले
त्याच्यावर अविश्वास दाखवणारे आपण कोण ?
प्रणव प्रभू