कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
आज का एकटा
चांद या नभातला
वेगळे का वाटते
हा नाही त्या गटातला


चांदणे शोधण्या
मेघ हि थांबला
अंबरात आज या
तारकांनी डाव मांडला


गार वाऱ्यासवे
वरूण हि धावला
महफिल हि रंगली
अन सूर हि गवसला

प्रणव प्रभू