रेंज

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

रेंज

Shashank kondvilkar
रोज रुटींग लाईफमध्ये; थोडा चेंज पाहिजे,
एकमेकांशी मनमोकळं बोलता येईल; अशी हृदयात 'रेंज' पाहिजे..

एकाच घरात दहा लोकांची; दहा दिशेला तोंड असतात,
वरवर सरल वाटणारे; आतून बेंड असतात..
एकत्र पंगतीत बसतानाही; फक्त मुके धोंड असतात,
संभाषण लुप्त झालेली; निरर्थक खोंड असतात..
खरंतर प्रत्येक घरात प्रत्येकाला; आयुष्य अगदी 'अरेंज' पाहिजे...

रोज रुटींग लाईफमध्ये; थोडा चेंज पाहिजे,
एकमेकांशी मनमोकळं बोलता येईल; अशी हृदयात 'रेंज' पाहिजे..!
Shashank kondvilkar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: रेंज

yogita
Nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: रेंज

ankita
In reply to this post by Shashank kondvilkar
दादा हा घे दुसरा  " रेंज पार्ट २  "  

आपली कृपाभिलाषी

अंकिता