कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

आता नाही थांबायचं
नव्याने लढायचं
मिरगात भिजायचं
ढवळया-पवळयाला बिलगायचं


आश्वासनांचा हा पाऊस नाही
निसर्गा शिवाय कोणी वाली नाही
कष्टा शिवाय फळ नाही
शेती शिवाय भाकरी नाही


स्वतःला कधी विसरू नकोस
विश्वास कोणावर ठेऊ नकोस
जमीन तुझी विकू नकोस
शेती कधी सोडू नकोस
प्रणव प्रभू