कविता

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

तो येतो तेव्हा
तुझ्या आठवणी घेऊन येतो
विरहाचे सारे अश्रू
माझ्या नकळत घेऊन जातो


स्पर्श त्याचा अन भास तुझा
हाच खेळ नेहमी रंगतो
मंतरलेल्या दिवसांतला
ओला क्षण मागे पडतो


प्रयत्न अजूनही सुरु आहेत
या आठवणीतून तुला मोकळे करण्याचे
त्यालाच काहीसे वेड आहे
पुन्हा आठवणीत तुला सामवायचे
 

घाबरु नकोस तू आता
मी पण तेव्हढाच कट्टर आहे
साऱ्या आठवणी विसरून
आता त्याच्याबरोबर फक्त भिजणार आहेप्रणव प्रभू
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता

ashok
GOOD ONE