कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
मी अधुरा तू अधुरी
अधुरे सारे क्षण
का होते असे सारखे
का हरवते हे मनशोधतो मी कित्येकदा
स्वतःस थोडे विसरून
मनी उरतो भास
अन विरघळून जातो क्षणकळेल का उत्तर याचे
प्रश्न आहे नवीन
मी तुझ्यात अन तू माझ्यात
तरी अधुरे का हे जीवन

प्रणव प्रभू