पाणी वाचवा....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पाणी वाचवा....

Pritam2502
सिद्धेश्वर मन्दिर करुन सागरगडाकडे जाताना वाटेमध्ये एका गावामधील विहीरीकडे कुतुहलाने जाणारा माझा भाऊ....   विहीरीमध्ये बघीतल्यावर मन हेलवुन सोडणारे एक द्रुश्य....