कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
तू दिसलीस तेव्हा
त्या गर्दीतही मी एकटाच होतो
तुझ्याकडे पाहत
स्वतःलाच सावरत होतो


तुझं हसणं अन चोरून पाहणं
यातच मी अडकत होतो
तुझ्या जवळ येतानाच
तुला हृदयात साठवत होतो


तुझं बोलणं अन बोलताना लाजणं
यातच मी हरवलो होतो
तुला असं पाहतानाच
तुझ्यात मी सामावलो होतो
  प्रणव प्रभू