कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
आज हा तुझ्यातही
रंग चढूदे रे पावसा
रंगवून रात सारी
तू निज पावसा


का रुसलासी हा
असा तू रे पावसा
कधी बरसशील ते
तू सांग पावसा


कुठे लपला आहेस
हा असा पावसा
काय झाले तुला
ते सांग पावसा


का कळत नाही तुला
हे दुःख पावसा
कसे मनवू मी तुला
ते सांग पावसा


जो चुकला त्याला तू
शिक्षा कर रे पावसा
नको रागावू त्याच्यावर
जो निरपराध पावसा

    प्रणव प्रभू