कविता वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

Siddheshwar Vilas Patankar
मित्रा,  वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

नात्या कोत्याञ्चा आता दुष्काळ पडलाय

भावनांच्या थडग्यात तो गाडला गेलाय

खरय मित्रा , वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

दुनिया उलटी फिरू लागली

रात्रन्दिवसा पळू लागली

पैसा पैसा करू लागली

वासुदेवासी टाळू लागली

वासुदेवाचे भान हरपले

भानाबरोबर गान हरपले

दीन जाहला जगी या

खरय मित्रा , वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

यायचा बंद झालाय कि

मानवी कंसाने वधलाय

कारण काहीही असो पण

वासुदेव यायचा आता बंद झालाय


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास