कविता मन पाकळी पाकळी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता मन पाकळी पाकळी

Siddheshwar Vilas Patankar
मन पाकळी पाकळी

सुख दूखांची साखळी

त्यात गुंफून गुंफून

लोभ मायेचं कोंदण II

मन बेकार बेकार

करी नाना ते विचार

कधी धर्म पाळे तर

कधी करे स्वैराचार II

मन कोरीव कोरीव

त्याला मायेची रे आस

मन उदास उदास

त्याला लोभाची रे निव II

मनी उणीव उणीव

राही खंत सदोदित

उगी धग राही मनी

ज्वाला असे धगधगीत II

मन चांभार चांभार

काया त्याचं अलंकार

अशा मनाचा मानवा

असे तूच मूर्तिकार II

जसं घडलं घडलं

तशी मूर्ती होई पूर्ण

षड्रिपूंचे वैरण

करी पंचतत्वी लीन II


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास