कविता : अजब तुझा न्याय अन

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता : अजब तुझा न्याय अन

Siddheshwar Vilas Patankar
देवा इतक्या ग्रहांमधून

फक्त नउच आमच्या राशीला

पाप करून क्षालनासाठी

पंडित पाठवे काशीला

अजब तुझा न्याय अन

तुझी सारी माया

सावकारी पाशातून

सोडव भूमिराया

सरकार हे निष्प्राण

खायी चारा  अन पाणी

पार्श्वभागी लाथ मारी

जर करी हातापायी

काही करा काही लुटा

कुणी विचारणार नाही

अन विचारलेच तर ग्रहशांती

करुनी जाऊ आम्ही काशी


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास