कविता : माझे शब्द मी गेल्यावर आसूड होणार असतील

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता : माझे शब्द मी गेल्यावर आसूड होणार असतील

Siddheshwar Vilas Patankar
माझ्या जाण्याने जर तुम्ही एक होणार असाल

तर मी गेलेलेच बरे

माझे शब्द मी गेल्यावर आसूड होणार असतील

तर मी मेलेलेच बरे

रक्त असे जरी लाल  

तरी धर्मावरुनी जहाल होती सर्व

हाती घेवूनी वादाची मशाल

जाळी मानवा

माझ्या जाण्याने जर तुम्ही एक होणार असाल

तर मी गेलेलेच बरे

माझे शब्द मी गेल्यावर आसूड होणार असतील

तर मी मेलेलेच बरे

पैका मानसाहुनी मोठा

हाती धर्माचा सोटा

देही देवच नाही

दैत्य देवांहुनि मोठा

रक्त सांडूनी काळे झाले

हा कलियुगाचा महिमा

संपता संपेना

घामाचे चीज न होता

धीर सुटे रामाचा ( कलियुगातील श्रमिक )

कावळे ( भ्रष्ट ) सर्व मिळूनी खाती

इमला पैका हरामाचा

नीचासंगे लढती सर्व

लावूनी ताकद पणाला

देव आपला झोपी गेला

दाद मागायची ती कोणाला

धीर आता चेपत गेला

गलितगात्र जाहलो

या कावळ्यांविरुध  शस्त्र पारजुनी

लेखन करू मी लागलो

माझ्या लेखनाने जर तुम्ही एक होणार असाल

तर मी लिहीलेलेच बरे

माझे शब्द मी गेल्यावर आसूड होणार असतील

तर मी मेलेलेच बरे


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास