कविता : सूर्यदेवास अर्पण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता : सूर्यदेवास अर्पण

Siddheshwar Vilas Patankar
भूमाय तृप्त झाली
प्रेमात ती नहाली
किती दूर तो राहातो
तेथून तो पहातो
नजरांची किरणे पडती
वाफांचे अश्रूही तरती
त्या भावना सांगावया
प्रभू तुला रे दिनराया II


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास