कविता : प्रिये मी मोर झालो तुझ्यासाठी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता : प्रिये मी मोर झालो तुझ्यासाठी

Siddheshwar Vilas Patankar
मी मोर झालो तुझ्यासाठी
थुई थुई नाचे लग्नासाठी
रागाची गंगा अन शिव्यांची लाखोली
घरच्यांनी वाहिली अन हाणली काठी
तरी मी थुई थुई नाचलो लग्नासाठी
प्रिये मी मोर झालो तुझ्यासाठीII
मी श्वान झालो तुझ्यासाठी
भून्कतं राही अवती भवति
रागाची गंगा अन शिव्यांची लाखोली
तुचं वाहिली अन हाणली काठी
तरी मी भून्कतं राही अवती भवति
प्रिये मी श्वान झालो तुझ्यासाठीII
मोर होवुनी काय जाहले  
होते नव्हते धुळीस मिळाले
श्वान होवुनी काय जाहले
होत ते पण मनं पोळले
वेडा म्हणुनी ख्याती जाहली
श्रापांची शिदोरी वाढत गेली II

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास