कविता : प्रेम हे प्रेमचं असतं अन ते एकदाच होतं

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता : प्रेम हे प्रेमचं असतं अन ते एकदाच होतं

Siddheshwar Vilas Patankar
आंधळं असलं तरी ते डोळ्यानीच होतं
मुकं असलं तरी ते जीव्हेविना व्यक्त होतं
मित्रा, कितीही नाकारलं तरी प्रेम हे प्रेमचं असतं अन ते एकदाच होतं
अन झालं कि मात्र होत्याचं नव्हतं होतं
दोनाचे चार होतात अन चाराचे आठ
त्यांचचं करता करता होतात पंचेन्द्रीयं सपाठ
कुठून सुरु झालं अन कधी संपत आलं
कुठली हि अनोळखी वाट
जेथे आपलं म्हणणारं  कुणीही नाही  
ना आई ना बाप ना भाउ ना बहीण
ना पोरं ना बायको
आठवलं कि मन होतंय सैराट
मित्रा , कितीही नाकारलं तरी हे प्रेमचं असतं
अन त्यामुळेच होत्याचं नव्हतं होतं


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास